Shi Xueyan

,
Shi Xueyan

Graduated from Yunnan Yuxi Nie Er Art Academy, Dancing. Member of the shepherd tribal band. Teaching of different ethnic dances.

Skills

Posted on

February 10, 2017