Shi Xueyan

Shi Xueyan

Graduated from Yunnan Yuxi Nie Er Art Academy, Dancing. Member of the shepherd tribal band. Teaching of different ethnic dances.

Ding Nan

Ding Nan

Since childhood studied percussion. Graduated from Beijing MIDI percussion music department. Member of the Sheperd Band. Teaching of Chinese percussion.